Ontdek hoe jouw verhaal vorm krijgt.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek:

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden I’Exprezz the expressive arts studio (verder aangeduid met I’Exprezz), gevestigd te Kerkstraat 6, 5091 BE te Oost West en Middelbeers, Nederland.

Artikel 1 Definities

1.1 I’Exprezz is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

1.2 Wanneer wordt gesproken over opdrachtgever wordt hiermee bedoeld: wederpartij, opdrachtgever, afnemer, deelnemer of extra deelnemer van I’Exprezz.

1.3 Elke overeenkomst die tot stand komt, wordt in deze algemene voorwaarden overeenkomst van opdracht genoemd.

1.4 Onder producten wordt onder andere verstaan lesmateriaal, video’s, documenten, creatieve uitdagingen, et cetera.

1.5 Onder diensten worden de te leveren of geleverde diensten, zoals training, coaching, workshops, begeleiding en het ontwikkelen van producten, verstaan.

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen I’Exprezz en opdrachtgever, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn uitgesloten, in welk geval expliciet anders is overeengekomen.

2.2 Eventuele voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. I’Exprezz en opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.

2.4 I’Exprezz is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1 De door I’Exprezz gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. I’Exprezz is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door opdrachtgever binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. 3.3 Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is I’Exprezz daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij I’Exprezz anders aangeeft.

3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand, nadat de offerte en overeenkomst door de opdrachtgever is goedgekeurd, dan wel is ondertekend. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.

4.2 De door I’Exprezz opgestelde offerte, overeenkomst of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

4.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden I’Exprezz alleen, wanneer deze door de opdrachtgever schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.

4.4 I’Exprezz is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

Artikel 5 Uitvoering door derden

Opdrachtgever stemt ermee in dat I’Exprezz de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid kan laten uitvoeren door medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan I’Exprezz of zonodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.

Artikel 6 Facturatie en betaling

6.1 Voor de uitvoering van een overeenkomst van de opdracht is opdrachtgever het honorarium, (eventuele) kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende tarief van het gekozen programma, dienst of product van I’Exprezz of een ander, door haar schriftelijk bevestigd tarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de opdrachtgever en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het tarief.

6.3 I’Exprezz is steeds gerechtigd van opdrachtgever een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

6.4 Opdrachtgever is verplicht de door I’Exprezz verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

6.5 Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit aangegeven wordt door I’Exprezz.

6.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

Artikel 7 Wijziging overeenkomst

7.1 Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht/overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen I’Exprezz en opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg de opdracht/overeenkomst aanpassen.

7.2 Wanneer de opdracht na het bevestigen van de opdracht door middel van een opdrachtbevestiging, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1 en 2, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek van opdrachtgever in een offerte gecommuniceerd worden.

7.3 Wanneer partijen overeenkomen dat de opdracht/overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding van de opdracht hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. I’Exprezz zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

7.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties hebben of andere gevolgen hebben op de overeenkomst, zal I’Exprezz opdrachtgever hierover vooraf inlichten.

7.5 Indien een vast honorarium is afgesproken/overeengekomen zal I’Exprezz aangegeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat.

Artikel 8 Verplichtingen van opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat I’Exprezz de juiste en volledige informatie heeft gekregen die I’Exprezz aan opdrachtgever gevraagd heeft en die nodig is voor de opdracht. Dit geldt eveneens voor informatie over een extra deelnemer bij training en/of coaching.

8.2 Opdrachtgever is eraan gebonden om de bepalingen in de overeenkomst te volgen en zich hieraan te houden, alsook deze algemene voorwaarden.

8.3 Wanneer er een tijdsplanning is voor een programma en/of onderdelen van een programma moeten de taken/activiteiten binnen deze tijdsplanning worden voltooid.

8.4 Tijdens de training/coaching dient opdrachtgever zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen.

Artikel 9 Rechten van I’Exprezz

I’Exprezz is gerechtigd om:

 1. De inhoud van een programma, dienst of product tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering;
 2. De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma;
 3. De planning van onderdelen van een programma, dienst of product ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
 4. Te bepalen welke trainer/coach een training of coaching zal geven en eventueel een trainer/coach tussentijds te vervangen;
 5. Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere motiverende redenen een programma of andere dienst voor aanvang geheel af te gelasten. Opdrachtgever ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht, zonder dat I’Exprezz gehouden is aan opgave van reden, waarna de betalingsverplichtingen van opdrachtgever vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;
 6. (Tussentijds) bepaalde deelnemer(s)/afnemer(s) te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffende deelnemer(s)/afnemer(s) ontvangen hiervan bericht, zonder dat I’Exprezz verplicht is haar redenen hiervan bekend te maken, waarna de betalingsverplichting van opdrachtgever vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

Artikel 10 Annulering voor, opzegging van en/of verhindering van deelname aan programma

10.1 Opdrachtgever mag en is dus gerechtigd om deelname aan een programma of dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of email en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door I’Exprezz.

10.2 Bij annulering of opzegging is I’Exprezz niet gehouden tot restitutie van het door opdrachtgever betaalde bedrag en is opdrachtgever gehouden de (nog eventueel) verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen.

10.3 Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 10.1, voor individuele begeleiding: a. Binnen 48 uur voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.

 1. Binnen 24 uur voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

10.4 Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 10.1, voor trainingsopdrachten:

 1. Binnen 6 weken voor de afspraak bedragen de kosten 25% van het factuurbedrag.
 2. Binnen 4 weken voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
 3. Binnen 2 weken voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

10.5 Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 10.1, voor een training en/of workshop met open inschrijving:

 1. Binnen 4 weken voor de start bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
 2. Binnen 1 week voor de start bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

Artikel 11 Annulering door I’Exprezz (tussentijds) bij een programma

Wanneer I’Exprezz verhinderd is, zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. De afspraak wordt op een ander moment ingehaald. Is inhalen van de afspraak niet mogelijk, restitueert I’Exprezz het factuurbedrag met in mindering gebracht het al reeds geleverde werk.

Artikel 12 Opschorting en beëindiging

12.1 I’Exprezz is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, wanneer (maar niet limitatief en/of uitsluitend):

 1. opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
 2. opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of
 3. na het sluiten van de overeenkomst I’Exprezz de ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; en/of
 4. opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
 5. opdrachtgever insolvent is, waaronder begrepen dat opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of
 6. opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn vermogen.

12.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Het hiervoor genoemde is onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever reeds door I’Exprezz verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van I’Exprezz om de gehele schade in rechte te vorderen.

12.3 Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten van onder andere workshops, trainingen, programma’s en lesmateriaal

13.1 De intellectuele eigendomsrechten van de door I’Exprezz ontwikkelde workshops, trainingen, programma’s, lesmateriaal, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op haar website of social mediakanalen, e-zines, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden en software die I’Exprezz gebruikt, berusten bij haar of haar licentiegever, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.

13.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht voor de in artikel 13.1 genoemde manieren worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van I’Exprezz is het niet toegestaan om enig door haar aan opdrachtgever geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

13.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door I’Exprezz geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 I’Exprezz spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende alle overeenkomsten van opdracht. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop I’Exprezz geen invloed uit kan oefenen. I’Exprezz kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.

14.2 I’Exprezz is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van I’Exprezz en haar medewerkers.
14.3 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan I’Exprezz in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die I’Exprezz bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.
14.4 Wanneer I’Exprezz is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.
14.5 De totale vergoeding van I’Exprezz aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan € 10.000,=.
14.6 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die I’Exprezz uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.

14.7 I’Exprezz is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, workshop, coachingsessie of adviesopdracht. Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt I’Exprezz nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen. Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de workshops, online lessen, de trainingen, coachingsessies als de periode daarna.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten I’Exprezz haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van haar (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).

15.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen binnen I’Exprezz, in- en uitvoerbeperkingen of – verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.

15.3 Als I’Exprezz door overmacht haar verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan opdrachtgever I’Exprezz niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 16 Geheimhouding vertrouwelijke informatie

16.1 Alle informatie die verkregen zal worden tijdens een programma, dienst of ander product zal in alle vertrouwelijkheid bewaard worden. Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die I’Exprezz in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen heeft van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen of I’Exprezz daartoe is gehouden op grond van wet- en regelgeving.

16.2 Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van een programma van I’Exprezz of andere afnemers of (extra) deelnemers aan een programma heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door I’Exprezz of andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

Artikel 17 Persoonsgegevens

17.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de opdrachtgever I’Exprezz bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. I’Exprezz behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Artikel 18 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij I’Exprezz.

Artikel 19 Toepasselijk recht

19.1 Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.

(Deze algemene voorwaarden lopen tot en met artikel 19)